พระราชวังโปตาลา ศูนย์กลางแห่งทิเบต

  โพสเมื่อ: วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018 (เข้าดู

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) มาจากภาษาอินเดียโบราณ หมายถึง ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบตในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 3,600เมตร ถูกสร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 7 มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,300 ปี ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทิเบต

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) หรือก่อนนั้นเรียกว่า “พระราชวังแดง” สร้างในสมัยราชวงศ์ถู่ฟาน โดยกษัตริย์ซรอนซันกัมโป (กษัตริย์องค์ที่ 32) โดยมีพระราชประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการ และเป็นตำหนักให้แก่พระมเหสีของพระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงเหวินเฉิง (จากประเทศจีน) และเจ้าหญิงภริคุติ (จากประเทศเนปาล) ต่อมาองค์กษัตริย์ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และเปลี่ยนความเชื่อจากการนับถือลัทธิบอน อันเป็นความเชื่อเก่าแก่แต่โบราณของชาวทิเบต มานับถือศาสนาพุทธ พระองค์จึงทรงใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนศาสนาพุทธเป็นที่เจริญรุ่งเรืองจากนั้นสืบมา แต่ต่อมาราชวงศ์ถู่ฟ่านล่มสลาย พระราชวังจึงถูกทิ้งร้าง

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

ต่อมาในรัชสมัยองค์ทะไลลามะที่ 5 (ค.ศ.1617-1682) ทรงให้มีการบูรณะแล้วชื่อเรียกเป็น “พระราชวังโปตาลา” เพื่อใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่ประทับ มีสถานะเป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลาจึงได้กลายเป็นศูนย์รวมอำนาจทางการเมือง และศาสนาของทิเบตมาจนถึงปัจจุบัน พระราชวังโปตาลายังมีลักษณะรูปทรงแบบเดิมของป้อมปราการ แต่ทรงมีพระบัญชาในการบูรณะและให้สร้างเพิ่มเติมในลักษณะของวังซ้อนวัง คือ

  • พระราชวังวงนอก เรียกว่า “วังขาว” เพราะผนังทาด้วยสีขาว มีลักษณะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น หันหน้าไปยังทิศใต้ ใช้เพื่อทรงงานดูแลบริหารบ้านเมืองและพระศาสนา
  • พระราชวังชั้นใน เรียกว่า “วังแดง” เพราะผนังทาสีแดง วังแดงสร้างภายหลังวังขาวเกือบ 50 ปี แบ่งออกเป็น 6 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานองค์สถูปของทะไลลามะ และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ภายในพระราชวังโปตาลา มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อนบนระเบียง สิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้และหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งงดงาม มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ และบริเวณวังขาวได้ใช้เป็นสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงใช้เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และโดยรอบบริเวณอื่นในพระราชวังโปตาลายังมี กุฏิพระและห้องหับต่างๆ ทางตะวันออกและตะวันตก ทั้งยังมีเขตเมืองเก่า เทศบาลท้องถิ่น โรงพิมพ์พระคัมภีร์ โรงม้า อุทยาน และสระน้ำหลงหวาง เป็นต้น

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทิเบต ฮั่น มองโกเลียและแมนจู ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกราตรีบนหลังคาโลก” พระราชวังโปตาลาจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชนชาติทิเบตที่สง่างามด้วยรูปลักษณ์และมีความศักดิ์สิทธิ์ ความงามทางสถาปัตยกรรม ที่ประดับไปด้วยงานหลอมโลหะ จิตรกรรมและการแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ.1994 และได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA ของจีน

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

บรรยากาศยามค่ำคืนที่พระราชวังโปตาลา

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

กลางคืนจะมีน้ำพุเต้นระบำอยู่หน้าพระราชวังโปตาลา

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

การเข้าชมพระราชวังโปตาลา

  • เวลาเปิดทำการ : 09.30 – 15.00 น.
  • ค่าบัตรเข้าชม : คนละ200หยวน และเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 1.2เมตร เข้าชมฟรี
  • สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : http://www.potalapalace.cn
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์